Slovníček základních filosofických pojmů

antikomunismus – ideologie a politika monopolistické buržoazie zaměřená proti teorii a praxi komunistického hnutí. V kapitalistických zemích se snaží vyvolat z komunismu strach. Různými prostředky se snaží také vnitřně rozrušit socialistický společenský řád a ztížit cestu budování socialismu.

antagonismus ­– nepřátelství, protikladnost v postojích a zájmech. Antagonistický rozpor vyplývá z protikladného zájmu tříd. Je řešitelný pouze třídním bojem, v němž jedna třída bude poražena.

bytí – objektivní realita existující nezávisle na vědomí. Společenské bytí je souhrn přírodně historických jevů, které existují nezávisle na vůli a vědomí lidí.

dělba práce – způsob rozdělení, odlišení a organizace činností vykonávaných ve společnosti. Dělba práce je jedním z nejdůležitějších projevů zespolečenštění výroby.

diktatura proletariátu – státní zřízení, státní moc proletariátu. Je zvláštní formou třídního svazku vedoucí síly v revoluci – dělnické třídy – s neproletářskými masami pracujících, zejména s rolnictvem. Vedoucí silou je v něm dělnická třída vedená marxisticko-leninskou stranou.

ideologie – souhrn politických, právních, mravních, náboženských, uměleckých a filosofických názorů, které jsou odrazem základních třídních zájmů. V třídní společnosti je ideologie vždy třídně podmíněná.

inteligence – společenská vrstva lidí, která vykonává duševní činnost jako své povolání.

internacionála I. (První) – Mezinárodní dělnické sdružení – první mezinárodní organizace proletariátu, založená K. Marxem a B. Engelsem. Vznikla roku 1864. Jejím úkolem bylo dát mezinárodnímu dělnickému hnutí program, který by umožňoval v jednotlivých zemích vytvořit politické strany proletariátu.

internacionála II. (Druhá) – Mezinárodní sdružení socialistických stran – založena roku 1889 v Paříži. Byla to druhá mezinárodní organizace proletariátu. V dělnických stranách šířila marxismus a organizovala mezinárodní sjednocování proletariátu. Postupně podléhala stále více revizionismu. Oportunisté odmítali učení o třídním boji a diktatuře proletariátu. Na počátku první světové války podporovaly oportunistické strany vlády svých zemí. Během války se rozpadla.