Úvod

Dostává se Vám do rukou brožura k III. tématu politického vzdělávání pro útvary ideově politické přípravy. Její obsah je sestaven tak, aby propagandistům poskytl širší přehled o látce, která se má v kroužcích probrat, a aby si mohli připravit kvalitní úvodní slovo.

Podle usnesení předsednictva UV SSM k politickému vzdělávání bude školení III. tématu probíhat diferencovaně podle jednotlivých typů základních organizací. V útvarech politického vzdělávání, které pracují v ZO SSM na závodech, se propagandisté při školení III. tématu zaměří zejména na vysvětlení vedoucí úlohy dělnické třídy a její úlohy v současné etapě výstavby socialistické společnosti u nás a na vysvětlení současné hospodářské politiky KSĆ se zaměřením na úkoly, které v rozvoji průmyslu stanovil XIV. sjezd KSĆ. Pozornost je zapotřebí věnovat i otázkám vědeckotechnické revoluce.

V útvarech politického vzdělávání na vesnicích a v zemědělských závodech se propagandisté zaměří na vysvětlení dělnicko - rolnického svazku a jeho významu pro další rozvoj socialistické společnosti, na vysvětlení současné hospodářské politiky KSĆ se zaměřením na úkoly v rozvoji zemědělské výroby, které stanovil XIV. sjezd KSĆ.

Jako dalšího pomocného materiálu lze využít brožury, která vyšla v edici „Čísla, aktuality, statě“ v srpnu 1971 pod názvem „Boj KSČ o socialistickou vesnici, za svazek dělníku a rolníků“.

V útvarech politického vzdělávání v učňovských zařízeních v průmyslu a zemědělství se propagandisté kromě vysvětlení vedoucí úlohy dělnické třídy a současné hospodářské politiky KSČ (se zvýrazněním oblasti podle charakteru učiliště) zaměří na seznámení členů se životem a dílem představitelů mezinárodního dělnického a komunistického hnutí K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina a Kl. Gottwalda. Podkladový materiál k těmto otázkám je ve zvláštní brožuře.

V útvarech politického vzdělávání na středních školách se propagandisté zaměří na vysvětlení významu a postavení dělnické třídy při budování socialistické společnosti a na základní úkoly stanovené XIV. sjezdem KSČ se zvýrazněním oblasti podle charakteru školy. Vedle toho je zapotřebí věnovat pozornost i seznámení členů se životem a dílem K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina a Kl. Gottwalda.

Obsah úvodního slova propagandisty je nutno zaměřit tak, aby při vysvětlování závěru XIV. sjezdu k ekonomickým otázkám byla věnována dostatečná pozornost konkrétním úkolům závodu, JZD, místa bydliště, učiliště; aby bylo konkrétně ukázáno, jaké výsledky mají být během pětiletky dosaženy. Za zcela samozřejmé považujeme, že náročnost úvodního slova bude přizpůsobena vyspělosti posluchačů.